Regulamin

Poniższy Regulamin stanowi zasady korzystania ze sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.cherryontop.com.pl i www.cot.com.pl (Sklep) oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.

 

Właścicielem i administratorem Sklepu jest COT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuszynie, 3 Maja 86, 95-080, NIP: 7282804829, REGON: 363056002, info@cherryontop.com.pl, zwana dalej Sprzedającym.

 § 1

Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), a także osoba prawna.

 § 2

Klient może dokonać Zamówienia bez Rejestracji. 

§ 3

Informacje podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia bez Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

 § 4

Warunkiem dokonania Rejestracji i/lub złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§ 5

Sklep sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych  i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości produktów,  a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.

 § 6

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu cywilnego.

 § 7

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze (w przypadku zamówień złożonych w soboty, niedziele oraz święta, realizacja rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego).

§ 8

Sklep realizuje zamówienia na terytorium całego świata.

 § 9

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

 § 10

W przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przy składaniu zamówienia bądź rejestracji) i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma poniższe możliwości:

- częściowa realizacja – Klient decyduje się na zrealizowanie Zamówienia z produktów dostępnych na daną chwilę;

- anulowanie zamówienia w całości;

W przypadku gdy pomimo podejmowanych prób kontakt z Klientem jest niemożliwy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

§ 11

Czas realizacji Zamówienia to 2 dni robocze, licząc od momentu zaksięgowania opłacenia Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia wydłuża się do 5 dni roboczych przy wybraniu opcji "szycie na miarę". Zrealizowane zamówienie przekazywane jest kurierowi, który gwarantuje dostarczenie przesyłki następnego dnia roboczego lub Poczcie Polskiej, która powinna dostarczyć przesyłkę w ciągu 1-2 dni roboczych, ale nie jest to usługa gwarantowana. 

 § 12

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 13

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 § 14

Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia.

§ 15

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 16

Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 17

Płatności odbywają się za pośrednictwem Płatności Shoplo. Obsługiwane rodzaje kart to Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność za pośrednictwem przelewu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania Zamówienia.

§ 18

Na życzenie Klienta do Zamówienia dołączony może być dokument zakupu w postaci Faktury VAT (po uprzednim podaniu przez Klienta wymaganych danych).

§ 19

Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Reklamację można złożyć w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.

§ 20

Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania Produktu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres returns@cherryontop.com.pl. Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć na własny koszt nieużywany i nienaruszony Produkt wraz z metkami, materiałami reklamowymi, fakturą (jeśli dotyczy) i wypełnionym Formularzem Zwrotu. Formularz Zwrotu można pobrać w formacie PDF tutaj. Należy go wydrukować i dołączyć do paczki zwrotnej.

§ 21

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Klienta. Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej nastąpi zwrot na rachunek karty użytej do płatności

§ 22

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 23

Produkt, który został wykonany na żądanie Klienta przez dopasowanie do indywidualnego wymiaru jest uważany za Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i nie podlega zwrotom ani wymianie.

 

§ 24

Zwrot pieniędzy ani wymiana nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy faktury (jeśli dotyczy), metek i oryginalnego opakowania.

§ 25

W przypadku Reklamacji Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 26

Koszty dostarczenia do Sprzedającego zwrotu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji, koszt dostarczenia Reklamacji do Sprzedającego ponosi Sprzedający.

§ 27

Zwrotów należy dokonywać na adres:

COT sp. z o.o.

3 Maja 86        95-080 Tuszyn

§ 28

Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

§ 29

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 30

Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych

§ 31

Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

§ 32

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 § 33

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta  w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

§ 34

Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.          

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

§ 36

Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

Polityka cookies

 

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do COT sp. z o.o..

 

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka? Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek? COT sp. z o.o. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów